CV № 355231 din 15 noiembrie 2023

CV: Resurse umane, contabil salariu

Femeie, 44 ani, superioare studii.
6000 MDL
Glodeni
Munca la domiciliu / Freelance
CV № 355231 din 15 noiembrie 2023
Pentru a vedea contactele candidatului este necesar să vă înregistrați și să achitați serviciul "Acces la baza de CV-uri".
Experiența
14 ani și 6 luni
ianuarie 2010 - până in prezent
14 ani și 6 luni
Specialist Resurse Umane
Secția Cultură și Turism Glodeni, Glodeni
Domeniu: Cadre, gestionarea cadrelor

. Serviciul resurse umane are următoarele funcţii de bază:
1. administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în direcție a procedurilor de personal privind:
a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
b) asigurarea necesarului de personal;
c) dezvoltarea profesională a personalului;
d) motivarea şi menţinerea personalului;
e) sănătatea în muncă;
2.2. acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;
2.2.3. evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Secției și instituțiilor din subordine .
2.3 Atribuţiile de bază ale serviciului resurse umane sînt:
2.3.1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în Secție și instituțiilor din subordine a procedurilor de personal privind:
a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor:
- participă la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a Secțiile și instituțiilor din subordine , în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la managementul resurselor umane;
- participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcţionare a Secției, a regulamentului intern al Secției; elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului resurse umane;
- participă la proiectarea structurii organizatorice a Secției şi a subdiviziunilor structurale;
- planifică/estimează necesarul de personal;
- completează statul de personal în corespundere cu structura şi efectivul-limită ale Secției;
- participă la proiectarea/reproiectarea funcţiilor/posturilor în cadrul Secției, coordonează elaborarea/actualizarea fişelor de post pentru diferite categorii de funcţii/posturi din cadrul Secției şi vizarea acestora;
b) asigurarea necesarului de personal:
- organizează şi participă la desfăşurarea/realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcţiilor;
- organizează şi coordonează procesul de integrare socioprofesională a noilor angajaţi, perioada de probă a funcţionarilor publici debutanţi;
c) dezvoltarea profesională a personalului:
- participă la elaborarea, în baza necesităţilor de instruire a personalului, planului anual de dezvoltare profesională a personalului; organizează, coordonează şi monitorizează implementarea acestuia;
- participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/tenderelor privind procurarea serviciilor de instruire, inclusiv la negocierea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor de instruire;
- evaluează rezultatele şi impactul activităţilor de instruire desfăşurate;
d) motivarea şi menţinerea personalului:
- evaluează factorii de motivare a personalului;
- participă la elaborarea/actualizarea programului de motivare nonfinanciară și financiară a personalului, precum și la organizarea şi monitorizarea implementării acestuia;
- coordonează şi monitorizează implementarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale; vizează obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici;
- participă la examinarea contestaţiilor în domeniul managementului resurselor umane depuse de angajaţi;
- promovează şi cultivă climatul psihologic pozitiv de muncă în direcție şi o cultură organizaţională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate şi relaţii de muncă armonioase;
e) sănătatea în muncă:
- monitorizează condiţiile psihologice de muncă în raport cu cerinţele şi standardele în domeniu; elaborează, la necesitate, şi prezintă conducerii direcției măsuri de îmbunătăţire a acestora;
- participă la evaluarea riscurilor de sănătate în muncă în cadrul Secției;
- abordează problemele psihosociale la locul de muncă (stresul ocupaţional, violenţa în muncă, hărţuirea sexuală la locul de muncă); propune soluţii pentru prevenirea şi ameliorarea acestora;
- participă la procesul de prevenire şi atenuare a conflictelor interpersonale;
2.3.2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu:
a) acordă asistenţă informaţională şi metodologică în aplicarea procedurilor de personal şi a prevederilor cadrului normativ în:
- elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a secțiilor și serviciilor ale Secției;
- elaborarea/revizuirea şi aprobarea fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul Secției și instituțiilor din subordine ;
- organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a funcţiilor, a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, a procesului de atestare a funcţionarilor publici cu statut special şi a persoanelor care deţin posturi de deservire tehnică;
- identificarea şi evaluarea necesităţilor de instruire a personalului, stabilirea factorilor motivaţionali;
- promovarea normelor de conduită a funcţionarilor publici;
b) examinează petiţiile care abordează subiecte din domeniul de competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare;
2.3.3. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Secției:
a) ţine evidenţa personalului: elaborează proiecte de acte administrative cu privire la angajarea, modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, la instruirea, evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal; depunerea cereriloe pentru eliberarea și prelungirea cheițelor publice (semnăturilor electronice) subiecți ai declarării; întocmeşte şi actualizează dosarele personale; completează formularele statistice privind personalul din autoritatea publică; ţine evidenţa tuturor tipurilor de concedii oferite personalului; eliberează şi gestionează legitimaţiile de serviciu; ţine evidenţa persoanelor supuse serviciului militar; eliberează, la solicitarea colaboratorilor, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor personale;
b) participă la crearea/implementarea şi administrează baza de date computerizată privind funcţiile şi personalul Secției;
c) efectuează controlul privind realizarea deciziilor conducerii cu privire la personal; formulează şi prezintă conducerii Secției propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;
d) acumulează, analizează şi generalizează informaţia cu privire la personal; întocmeşte şi prezintă conducerii rapoarte informative;
e) pregăteşte şi predă în arhivă materiale ce ţin de activitatea serviciului resurse umane.
2.4. Serviciul resurse umane participă la activitatea comisiilor cu atribuţii în domeniul gestionării personalului, exercită alte atribuţii în domeniu prevăzute de lege sau delegate de conducătorul Secției, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2.5 Prezintarea Dărilor de seamă angajare și eliberare.

Studii
Studii superioare
până in 2022
Universitatea de stat ,,Alecu Russo”,
Facultatea: FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE.
Specialitatea: Master ,,Relații de muncă și managmentul resurselor umane”.
până in 2003
Institutul Baltic de Economie și Drept
Facultatea: Economie.
Specialitatea: Economist-Contabil.
Competente-cheie
Rusa — Materna
Romana — Fluent
Engleza — Comunicare

- Am elaborat regulamentul intern al Secției.
- Am elaborate fişele de post pentru diferite categorii de funcţii/posturi din cadrul Secției şi vizarea acestora;
- Am organizat şi desfăşurat concursul privind funcția publică vacantă de Specialist în Biblioteci și patrimoniu.
- Am evaluat factorii de motivare a personalului
- Am participat la evaluarea riscurilor de sănătate în muncă în cadrul Secției;
- Am elaborat instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru director,contabil principal.
- Am revizuit Dosarele personale ale angajaților.
- Am elaborat Programarea concediilor de odihnă annual pentru anul 2022.
- Am elaborate tabelul de evidență a timpului de muncă. Etc…
a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
b) asigurarea necesarului de personal;
c) dezvoltarea profesională a personalului;
d) motivarea şi menţinerea personalului;
e) sănătatea în muncă;Informații suplimentare
disponibil pentru detașări de serviciu
permis de conducere B
automobil personal
Cetațenie:
Moldova

Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care poate face faţă oricărei provocări, interesat de o continuă dezvoltare profesională, caracteristici personale pe care îmi doresc să vi le arăt. Şansa de a lucra alături de dumneavoastra mi-ar da ocazia să-mi pun în evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile Companiei cât şi pentru dezvoltarea carierei mele.

Pentru a vedea contactele candidatului este necesar să vă înregistrați și să achitați serviciul "Acces la baza de CV-uri".