În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanțelor anunță
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Specialist principal, Trezoreria Regională Chişinău-bugetul de stat

Denumirea funcţiei publice vacante: Trezoreria Regională Chişinău-bugetul de stat: cu sediul în incinta Ministerului Finanțelor, mun.Chișinău, str.C.Tănase,7 - 2 funcţii temporar vacante.
a) Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la implementarea politicii statului în domeniul bugetar prin coordonarea şi asigurarea procesului de executare de casă a bugetului de stat și a bugetelor locale prin sistemul trezorerial.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Executarea documentelor de plată pentru efectuarea plăților autorităților/instituțiilor bugetare deservente;
2. Executarea documentelor executorii;
3. Înregistrarea și evidența contractelor încheiate și prezentate de către autoritățile/instituțiile deservente la trezorerie;
4. Participarea la instruirea autorităților/instituțiilor deservente;
5.Acordarea asistenţei consultative autorităților/instituțiilor deservente.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare în domeniul economiei și/sau finanțe.
Experienţă profesională – minim 1 an în domeniu, inclusiv 1 an în serviciul public.
Cunoaşterea: unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist principal al Trezoreriilor Regionale Chișinău-bugetul de stat

1. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.39 din 10 martie1993 cu privire la Trezoreria de Stat;
2. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014;
3. Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale;
4. Legea bugetului de stat pe anul bugetar respectiv;
5. Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
6. Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 3 iulie 2015;
7. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23 decembrie 2008);
8. Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor;
9.Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind Clasificaţia bugetară;
10.Ordinul ministrului finanţelor nr.215 din 28 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
11.Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar;

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
- informații suplimentare (poate fi descărcat aici)

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:
- formularul de participare (poate fi descărcat aici);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat aici);
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 4 ianuarie 2019, ora 16:00
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md  
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;
Persoana de contact: Moisei Aliona, șef Secție resurse umane - telefon de contact: 0 22 262755;
Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane - telefon de contact: 0 22 262778.
________________________________________

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Telefon de contact: 0 22 262755 
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md

Вперед

Другие вакансии этой компании

Похожие вакансии

Прикрепить файл с CV Моё CV с сайта Rabota.md
Прикрепить файл с CV

Укажите ваше Имя и ФамилиюСоздайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть