În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanțelor anunță concurs repetat pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Șef adjunct direcție, șef secție, Secția prognoză si analiză macrofinanciară din cadrul Direcției politici bugetare si sinteză bugetară

Denumirea funcţiei publice vacante: Secția prognoză si analiză macrofinanciară din cadrul Direcției politici bugetare si sinteză bugetară șef adjunct direcție, șef secție - 1 funcție vacantă.

a) Scopul general al funcţiei:

Coordonarea activităţilor în procesul de elaborare a cadrului macro-fiscal pe termen mediu şi dezvoltarea continuă a planificării bugetare.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1.Coordonarea elaborării prognozelor macrofiscale, pentru CBTM şi proiectul legii bugetare anuale;
2. Coordonarea procesului de elaborare şi implementare a legislaţiei şi metodologiei bugetare ce ţin de competenţele secției;
3. Coordonarea elaborării notei privind riscurile bugetar-fiscale, ca parte a documentației bugetare anuale;
4. Coordonarea asistenţei metodologice în domeniul ce ţin de competenţele secției;
5. Asigurarea conducerii/managementului secției;
6. Realizarea sarcinilor corespunzătoare în calitate de șef adjunct al direcției.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei /finanţelor.
Experienţă profesională – minim 5 ani în domeniu, inclusiv 4 ani în serviciul public.

Cunoaşterea: limbii engleze la nivel B2.
Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de șef adjunct direcție, șef secție al Secției prognoză si analiză macrofinanciară din cadrul Direcției politici bugetare si sinteză bugetară

1. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014)
2. Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr.397-399/703 din 31 decembrie 2014)
3. Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997(Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială din 08.02.2007), cu modificările ulterioare.)
4. Legea bugetară anuală
5. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
6. Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);
7. Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31 decembrie 2015).
8. Ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului (Monitorul Oficial nr.370-376/2728 din 31 decembrie 2015).

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoaşte limba de stat;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere;
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 4 ianuarie 2019, ora 16:00

E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md  
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;
Persoana de contact: Moisei Aliona, șef Secție resurse umane - telefon de contact: 0 22 262755;
Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane - telefon de contact: 0 22 262778.
________________________________________

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Telefon de contact: 0 22 262755 
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md

Вперед

Другие вакансии этой компании

Похожие вакансии

Прикрепить файл с CV Моё CV с сайта Rabota.md
Прикрепить файл с CV

Укажите ваше Имя и ФамилиюСоздайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть