În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanțelor anunță
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Consultant principal - Secției legislație impozite directe din cadrul Direcției politici fiscale și vamale

Denumirea funcţiei publice vacante: Consultant principal - Secției legislație impozite directe din cadrul Direcției politici fiscale și vamale -1 funcție temporar vacanta

a) Scopul general al funcției

Elaborarea, sistematizarea, armonizarea și perfecționarea actelor legislative și normative privind impozitele directe gestionate: impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale, taxele pentru resursele naturale, taxele rutiere și impozitul privat.

b) Sarcinile de bază ale funcției

1. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative privind impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale, taxele pentru resursele naturale, taxele rutiere și impozitul privat.
2. Sistematizarea, armonizarea și perfecționarea actelor legislative și normative în domeniu.
3. Analiza eficienței și rezultatelor influențelor actelor legislative și normative în domeniu și întocmirea notelor privind problematica reglementării.
4. Participarea la procesul de consultare și decizional a proiectelor de acte legislative și normative în domeniu și întocmirea sintezei recomandărilor și deciziilor adoptate.
5. Monitorizarea și studierea legislației fiscale internaționale.
6. Acordarea asistenței metodologice, inclusiv examinarea corespondenței în domeniu.

Cerinţe specifice:
- Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul economiei (în special finanțe);
- Experienţă profesională - minim 2 ani de experiență profesională în domeniu;
- Cunoaşterea: limbii engleze la nivel B1. Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională (franceza, germana) este un avantaj;
- Abilități de utilizare a computerului: MS Office (Word, Excel, Acces, Power Point);
- Abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Bibliografia pentru studiu, în baza căreia vor fi formulate și elaborate proba scrisă și întrebările pentru interviu la funcția vacantă de consultant principal al Secției legislație impozite directe din cadrul Direcției politici fiscale și vamale.

1. Titlul I (Dispoziții generale) și Titlurile VI-IX (impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale, taxele pentru resursele naturale, taxele rutiere) din Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997 .
2. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 .
3. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008) .
4. Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017) .

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
- informații suplimentare (poate fi descărcat aici)

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:
- formularul de participare (poate fi descărcat aici);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat aici);
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 26 octombrie 2018, ora 16:00
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md  
adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;
persoana de contact: Moisei Aliona, șef Secție resurse umane - telefon de contact: 0 22 262755;
Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane - telefon de contact: 0 22 262778.
________________________________________

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Telefon de contact: 0 22 262755 
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md

Вперед

Другие вакансии этой компании

Похожие вакансии

Прикрепить файл с CV Моё CV с сайта Rabota.md
Прикрепить файл с CV

Укажите ваше Имя и ФамилиюСоздайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть