În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanțelor anunță
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Consultant principal - Secției finanțele în educație, cultură și cercetare din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale

Denumirea funcţiei publice vacante: Consultant principal - Secției finanțele în educație, cultură și cercetare din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale - 1 funcție temporar vacantă.

a) Scopul general al funcţiei:

Asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul finanțelor publice din sectorul educației (componenta buget de stat), inclusiv prin coordonarea procesului de elaborare și monitorizare a bugetului, pe domeniul din responsabilitate.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Elaborarea și monitorizarea implementării politicilor publice pe sectorul educației (componenta bugetul de stat), pe aspectele ce țin de finanțele publice;
2. Implementarea procesului de elaborare și modificare a bugetului pe sectorul patronat și generalizarea informației produse în Secție, pe domeniul educației (componenta bugetul de stat și bugetul public național);
3. Monitorizarea executării bugetului prevăzut pe sectorul patronat și generalizarea informației produse în Secție, pe domeniul educației (componenta bugetul de stat);
4. Elaborarea cadrului metodologic privind elaborarea, modificarea și executarea bugetului pe sectorul patronat și integral domeniul educației (componenta bugetul de stat);
5. Acordarea asistenței autorităților publice centrale și locale, persoanelor fizice și juridice pe chestiunile din responsabilitate.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul în economie/finanțe.
Experienţă profesională – minim 2 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoaşterea: limbii engleze la nivel B1.
Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de consultant principal Secției finanțele în educație, cultură și cercetare din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale

1. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
2. Codul educației nr.152 din 17 iulie 2014
3. Hotărârea Guvernului nr.983 cu privire la modul de funcționare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară;
4. Hotărârea Guvernului nr.1009 din 1 iulie 2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar;
5. Hotărârea Guvernului nr.201 din 28 februarie 2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare;
6. Hotărârea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2007 cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării
7. Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
- informații suplimentare (poate fi descărcat aici)

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:
- formularul de participare (poate fi descărcat aici);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat aici);
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 4 ianuarie 2019, ora 16:00
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md  
adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;
persoana de contact: Moisei Aliona, șef Secție resurse umane - Telefon de contact: 0 22 262755;
Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane - telefon de contact: 0 22 262778.
________________________________________

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Telefon de contact: 0 22 262755 
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md

Вперед

Другие вакансии этой компании

Похожие вакансии

Прикрепить файл с CV Моё CV с сайта Rabota.md
Прикрепить файл с CV

Укажите ваше Имя и ФамилиюСоздайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть