În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanțelor anunță
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Consultant principal - Secția investiții publice din cadrul Direcției investiții publice și asistență externă

Denumirea funcţiei publice vacante: Consultant principal - Secția investiții publice din cadrul Direcției investiții publice și asistență externă - 1 funcție temporar vacantă.

a) Scopul general al funcţiei:

Elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul finanţării cheltuielilor capitale, beneficiarii cărora sunt autorităţile administraţiei publice centrale.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Elaborarea și promovarea politicii statului în domeniul finanțării cheltuielilor capitale, beneficiarii cărora sunt autoritățile administrației publice centrale, aplicarea corectă a actelor legislative și normative în sectorul real al economiei;
2. Elaborarea indicatorilor bugetului de stat în cadrul CBTM şi bugetelor anuale, examinarea și promovarea bugetului de stat la compartimentele respective de cheltuieli a bugetului de stat pe autorităţile administraţiei publice centrale, ce se referă la cheltuieli capitale, generalizarea proiectelor programelor investiționale, precum și modificarea acestora;
3. Elaborarea și avizarea actelor normative ce țin de perfecționarea sistemului de finanțare a cheltuielilor capitale, beneficiarii cărora sunt autoritățile administrației publice centrale, conform indicilor stabilite în bugetele anuale și programele investiționale, acordarea asistenței metodologice în domeniu;
4. Evidența și actualizarea blocului informațional la compartimentul cheltuieli capitale pe executori de buget – organe ale administrației publice centrale;
5. Monitorizarea și coordonarea dărilor de seamă privind executarea bugetului de stat pe domeniul patronat, beneficiarii cărora sunt organele administrației publice centrale.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei /finanţelor.
Experienţă profesională – cel puțin 2 ani în domeniu.

Cunoaşterea: limbii engleze la nivel B1.
Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de consultant superior - Secția investiții publice din cadrul Direcției investiții publice și asistență externă:

1. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014).
2. Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr.397-399/703 din 31 decembrie 2014).
3. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008).
4. Legea bugetară anuală.
5. Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017).
6. Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31 decembrie 2015).
7. Ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului (Monitorul Oficial nr.370-376/2728 din 31 decembrie 2015).
8. Hotărîrea Guvernului 1029 din 19 decembrie 2013 cu privire la investiţiile capitale publice (Monitorul Oficial nr.311 art.1157 din 27.12.2013).
9. Ordinul ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind managementul proiectelor de investiţii capitale nr. 185 din 03 noiembrie 2015 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 361-369 art. 2695 din 31.12.2015).

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
- informații suplimentare (poate fi descărcat aici)

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:
- formularul de participare (poate fi descărcat aici);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat aici);
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 4 ianuarie 2019, ora 16:00

E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md  
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;
persoana de contact: Moisei Aliona, șef Secție resurse umane - telefon de contact: 0 22 262755;
Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane - telefon de contact: 0 22 262778.
________________________________________

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Telefon de contact: 0 22 262755 
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md

Вперед

Другие вакансии этой компании

Похожие вакансии

Прикрепить файл с CV Моё CV с сайта Rabota.md
Прикрепить файл с CV

Укажите ваше Имя и ФамилиюСоздайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть