În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanțelor anunță
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Consultant principal - Secția finanțele justiției, ordinii publice, apărării și securității statului din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale

Denumirea funcţiei publice vacante: Consultant principal - Secția finanțele justiției, ordinii publice, apărării și securității statului din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale - 1 funcție temporar vacantă.

a) Scopul general al funcţiei:

Asigurarea şi implementarea politicii financiare a statului în domeniul cheltuielilor bugetare în sectoarele justiției și sistemului penitenciar.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Realizarea procesului de promovare şi implementare a politicii financiare de stat din domeniul justiției și sistemului penitenciar (în continuare sectorul patronat)
2. Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pe sectorul patronat
3. Elaborarea proiectului legii bugetului de stat, precum şi proiectului legii de rectificare a bugetului de stat pe ramurile patronate, inclusiv introducerea în SIMF
4. Asigurarea procesului de modificare și redistribuire a alocațiilor aprobate pe sectorul patronat în SIMF
5. Asigurarea monitorizării executării bugetului de stat pe sectorul patronat.
6. Avizarea proiectelor de acte normative din domeniul justiției și sistemului penitenciar
7. Acordarea asistenței consultative autorităților/instituțiilor publice în sectorul patronat

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul în economie și / sau finanțe.
Experienţă profesională – minim 2 ani în domeniu, inclusiv 1 an în serviciul public.

Cunoaşterea: limbii engleze la nivel B1.
Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de consultant principal al Secției finanțele justiției, ordinii publice, apărării și securității statului din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale:

1. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23.12.2008);
2. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 08.08.2014);
3. Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial nr.8, art.86 din 07.02.1995);
4. Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial, 2013, nr.15-17, art.65);
5. Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (republicată în Monitorul Oficial, 2013, nr.15-17,art.64);
6. Legea nr.514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial, 2013, nr.15-17, art.62);
7. Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial nr.69-77 art.113 din 25.03.2016);
8. Legea nr.300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare (Monitorul Oficial nr.48-57, art.124 din 16.02.2018);
9. Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și
funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 06.09.2017);
10. Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24 decembrie 2015 privind Clasificația bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31.12.2015);
11. Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului (Monitorul Oficial nr.370-376/2728 din 31.12.2015).

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
- informații suplimentare (poate fi descărcat aici)

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:
- formularul de participare (poate fi descărcat aici);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat aici);
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 4 ianuarie 2019, ora 16:00
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md  
adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;
persoana de contact: Moisei Aliona, șef Secție resurse umane - Telefon de contact: 0 22 262755;
Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane - telefon de contact: 0 22 262778.
________________________________________

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Telefon de contact: 0 22 262755 
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md

Вперед

Другие вакансии этой компании

Похожие вакансии

Прикрепить файл с CV Моё CV с сайта Rabota.md
Прикрепить файл с CV

Укажите ваше Имя и ФамилиюСоздайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть