În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanțelor anunță
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Consultant principal - Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ

1. Titlul funcţiei: Consultant principal

2. Subdiviziunea structurală: Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ

3. Codul funcţiei: C33

4. Nivelul funcţiei: funcţie publică de execuţie

5. Conducătorul direct: Şeful Direcţiei

6. Conducătorul ierarhic superior: Secretar de stat, Secretar general de stat, Ministru

7. Colaborarea internă: cu colaboratorii Direcţiei şi a altor subdiviziuni ale ministerului, după caz.

8. Colaborarea externă:
- cu reprezentanţii Guvernului, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, entităţilor, asociaţiilor profesionale în domeniul contabilităţii;
- cu reprezentanţi ai organelor guvernamentale, instituţiilor altor ţări, organizaţiilor internaţionale.

9. Scopul general al funcţiei:

  • Elaborarea proiectelor actelor normative din domeniul contabilităţii în sectorul corporativ conform cerinţelor legislaţiei naţionale şi cadrului legal al Uniunii Europene și examinarea şi avizarea proiectelor actelor normative parvenite în adresa Direcţiei în vederea corespunderii cu principiile generale ale contabilităţii şi raportării financiare.
  • Desfăşurarea activităţii metodologice şi organizatorice orientate spre perfecţionarea şi ţinerea corectă a contabilităţii în sectorul corporativ.

11. Sarcinile de bază ale funcţiei:

11.1. Elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul contabilităţii și raportării financiare în sectorul corporativ:
11.1.1. Colectează şi examinează documentele şi informaţiile în vederea elaborării actelor normative din domeniul contabilităţii şi raportării financiare;
11.1.2. Elaborează și prezentă proiectele elaborate spre avizare organelor administraţiei publice, direcţiilor Ministerului Finanţelor, asociaţiilor profesionale în domeniul contabilităţii şi raportării financiare;
11.1.3. Definitivează proiectele de acte normative elaborate în baza avizelor corespunzătoare;
11.1.4. Traduce în limba rusă actele normative elaborate;
11.1.5. Prezintă proiectele de acte normative elaborate spre aprobare Ministrului Finanţelor;
11.1.6. Prezintă pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova acte normative elaborate;
11.1.7. Prezintă proiectele de acte normative elaborate spre examinare şi aprobare Guvernului Republicii Moldova.

11.2. Elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul contabilităţii și raportării financiare în sectorul corporativ:
11.2.1. Elaborează proiecte de planuri de dezvoltare, strategii ce țin de domeniul contabilității și raportării financiare, precum şi proiecte de modificare şi completare a acestora în conformitate cu legislaţia naţională şi cea a Uniunii Europene;
11.2.2. Examinează practica aplicării legislaţiei în vigoare pe problemele ce ţin de contabilitate și raportare financiară şi prezintă propuneri privind perfecţionarea acestora;
11.2.3. Asigură ajustarea proiectelor elaborate la cadrul normativ existent.

11.3. Monitorizarea procesului de implementare a Standardelor Naţionale de Contabilitate şi altor acte normative din domeniul contabilității și raportării financiare:

11.3.1. Asigură asistenţă consultativă entităţilor în procesul implementării Standardelor Naţionale de Contabilitate;
11.3.2. Examinează propunerile de modificare, aspectele problematice aferente actelor normative în vigoare de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare;
11.3.3. Prezintă propuneri privind perfecţionarea (modificarea şi completarea) Standardelor Naţionale de Contabilitate şi altor acte normative din domeniul contabilităţii.

11.4. Examinarea adresărilor entităților ce țin de domeniul contabilităţii:

11.4.1. Examinează și întocmeşte răspunsuri la adresările parvenite de la entităţi și petițiilor ce ţin de domeniul contabilităţii şi înaintate spre examinare de către şeful Direcţiei;
11.4.2. Acordă ajutor metodologic privind problemele contabilităţii şi întocmirii situațiilor financiare entităţilor din sectorul corporativ.

11.5. Avizarea proiectelor de acte normative referitor la aspecte de contabilitate și raportare financiară:

11.5.1. Examinează proiectele de acte normative parvenite de la organele administraţiei publice, direcţiile Ministerului Finanţelor;
11.5.2. Pregăteşte avize la proiecte de acte normative de la organele administraţiei publice, direcţiile Ministerului Finanţelor.

11.6. Asigurarea plasării şi actualizării informaţiei de pe pagina web a Ministerului Finanțelor la compartimentul ”Contabilitate și audit”:

11.6.1. Asigură procesul de actualizare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, Standardelor Naţionale de Contabilitate şi altor acte normative din domeniul contabilităţii şi modificările acestora;
11.6.2. Plasează pe pagina web a Ministerului Finanţelor modificările a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, Standardelor Naţionale de Contabilitate şi altor acte normative din domeniul contabilităţii;
11.6.3. Asigură plasarea pe pagina web a informaţiilor, anunţurilor şi documentelor relevante pentru domeniul contabilităţii şi auditului

12. Calificări profesionale:

12.1. Studii Studii superioare în domeniul contabilităţii.
12.2. Experienţă profesională Cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul contabilităţii.
12.3. Cunoştinţe
- cunoaşterea legislaţiei în domeniul contabilităţii în sectorul corporativ;
- posedarea limbii de stat;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1 (citit/scris/vorbit);
- posedarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiilor informaţionale (la nivel de utilizator).
12.4. Abilităţi: Profesionalism, receptivitate la idei şi concepţii noi, creativitate, iniţiativă, planificare, organizare eficientă a muncii.
12.5. Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi la stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

13. Responsabilităţi
- executarea eficientă şi în termenele stabilite a atribuţiilor sale de serviciu;
- respectarea legislaţiei în procesul de executare a funcţiilor;
- executarea indicaţiilor, examinarea adresărilor, petiţiilor în termenul stabilit conform legislaţiei în vigoare;
- pregătirea profesională continuă;
- respectarea regimului de muncă.

14. Împuterniciri
- înaintează propuneri șefului Direcţiei referitor la perfecţionarea reglementării contabilităţii în sectorul corporativ;
- înaintează propuneri șefului Direcţiei referitor la perfecționarea actelor normative ce ţin de domeniul contabilității;
- dispune de dreptul privind participarea la seminare şi grupuri de lucru pe problemele ce ţin de competenţă;
- propune solicitarea de la ministere, instituţii, asociaţii profesionale a informaţiilor în scopul exercitării funcţiilor;
- dispune de dreptul privind participarea anuală la cursurile de perfecţionare în calitate de participant.

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
- informații suplimentare (poate fi descărcat aici)

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:
- formularul de participare (poate fi descărcat aici);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat aici);
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 4 ianuarie 2019, ora 16:00
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md  
adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;
persoana de contact: Moisei Aliona, șef Secție resurse umane - Telefon de contact: 0 22 262755;
Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane - telefon de contact: 0 22 262778.
________________________________________

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Telefon de contact: 0 22 262755 
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.md

Вперед

Другие вакансии этой компании

Похожие вакансии

Прикрепить файл с CV Моё CV с сайта Rabota.md
Прикрепить файл с CV

Укажите ваше Имя и ФамилиюСоздайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть