rabota@rabota.md

Specialist principal, direcția statistică și achizții electronice

Agentia Achizitii Publice

Город: Кишинев
Образование: Высшее
Опыт работы: До 2 лет
Зарплата: От 2800 MDL
График работы: Полный рабочий день
№4777063, 20.03.2017
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- studii superioare finisate în tehnologii informaționale, statistică sau economie;
- 1 an de experienţă profesională în domeniu;
- abilităţi medii sau avansate de utilizare a computerului.

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documentele ce urmează a fi prezentate:
1. Formularul de participare [1];
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
4. Copia carnetului de muncă[2];
5. Cazier judiciar [3];
6. Alte documente.
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații utile (http://careers.gov.md/usefull-info)
[2]Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3]Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Scopul general al funcţiei
Efectuarea controlului corectitudinii desfăşurării procedurilor de achiziţie publică prin intermediul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice de către autorităţile contractante în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei, cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice şi altor acte normative în vigoare ale Republicii Moldova, elaborarea rapoartelor statistice în domeniul achizițiilor publice și înaintarea propunerilor pentru îmbunătăţirea procesului de achiziţii electronice şi întocmire a statisticii.
Sarcinile de bază:
1. Coordonarea şi asigurarea implementării documentelor de politici şi actelor normative ce vizează automatizarea procesului de achiziţii publice şi aplicarea achiziţiilor publice electronice.
2. Contribuirea la administrarea SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice și a Sistemului de management intern al documentelor.
3. Contribuirea la administrarea paginii web www.tender.gov.md
4. Asigurarea îndeplinirii lucrărilor de arhivare a documentelor gestionate în limita competenţei.
5. Acordarea ajutorului metodologic şi asistenţei juridice autorităţilor contractante şi operatorilor economici în problemele achiziţiilor publice electronice.
6. Întocmirea informaţiilor, rapoartelor, comunicatelor şi analizelor privind activităţile Direcţiei, în limita competenţei.
7. Contribuirea la implementarea eficientă a SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice și a sistemului de management intern al documentelor.
Телефон: 022-782086
Контактное лицо: Ruxanda Sobețchi
Сайт: http://careers.gov.md/display-job/5355
Приложение Rabota.md
быстро сообщит вам о появлении новых вакансий в Молдове!
x

Отправить CV

Прикрепить CV
x

Отправить отклик

Помните, что на отправленное вами резюме, работодатели реагируют в несколько раз чаще. Отправить CV!